Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní rok 2012-2013

3. 11. 2012

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN
Školní řád mateřské školy
Č.j.: MS 21/2012/Ř
Účinnost od: 1.9.2012
Spisový znak: 1.2
Skartační znak:  A5
Změny: mění se školní řád č.j. MS 18/2011/Ř

 
 
Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.
Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.
 
 
Zřizovatel školy: Obec Zdětín - škola je od 1. 1. 2003 příspěvkovou organizací
MŠ je jednotřídní, s kapacitou 26 dětí.
 
 
Školní řád byl vypracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami:
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)
Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví § 50
Vyhláška MŠMT ČR č. 14/2005 o předškolním vzdělávání
Úmluva o právech dítěte
 
 
Organizace provozu mateřské školy
 
I. Přijímací řízení
 
Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci dubnu, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Přesné datum je zveřejněno vývěskou v mateřské škole, místním rozhlasem a na webových stránkách školy. Děti se přijímají do MŠ k začátku školního roku a pokud je volné místo, lze děti přijmout i v průběhu školního roku.
 
Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy do nejvyšší povolené kapacity, tj. 26 dětí. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení zápisu rozhodne ředitelka ve správním řízení o přijetí dítěte podle stanovených kritérií. Do 30 dnů budou rodiče písemně informováni o výsledku zápisu do MŠ.
 
Přijímají se děti smyslově, tělesně a mentálně zdravé, zpravidla od tří do šesti let. Pokud to podmínky dovolí, mohou se zařazovat i děti mladší, po posouzení a doporučení pediatrem a děti zdravotně postižené (smyslově, tělesně nebo mentálně), po projednání s odborným lékařem, pediatrem a školským poradenským zařízením.
 
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 
 
 
Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Zdětín, okres Mladá Boleslav
 
 
O přijetí dětí, v případě, že počet přihlášených dětí přesahuje kapacitu školy, rozhoduje ředitelka takto:
 
1) děti v posledním roce před zahájením školní docházky, s trvalým bydlištěm ve Zdětíně,
 
2) děti v posledním roce před zahájením školní docházky, s trvalým bydlištěm v obci, kde není zřízena MŠ,
 
3) děti podle věku od nejstarších po nejmladší (tzn. děti, které dosáhnou do konce kalendářního roku 3 let), s trvalým bydlištěm ve Zdětíně
 
4) děti podle věku od nejstarších po nejmladší (tzn. děti, které dosáhnou do konce kalendářního roku 3 let) s trvalým bydlištěm v obci, kde není zřízena MŠ.
 
5) Děti mladší než tříleté s trvalým bydlištěm a) ve Zdětíně
                                                                        b) v obci, kde není zřízena MŠ
 
V případě rovnosti kritérií budou upřednostněny děti, jejichž starší sourozenci již navštěvují Mateřskou školu ve Zdětíně.
Mateřská škola si vyhrazuje právo umístit do Mateřské školy Zdětín, okres Mladá Boleslav děti zaměstnanců školy.
 
Při nástupu dítěte do MŠ odevzdají rodiče vyplněný evidenční list, zplnomocnění k předávání dítěte a přihlášku ke stravování a domluví s ředitelkou konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.
 
Rodičům nabízíme individuálně přizpůsobivý adaptační režim, vždy se mohou rodiče s učitelkami předem dohodnout na vhodném postupu.
 
 
              
                                                        II. Docházka do MŠ
 
Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ.
 
Ráno rodiče nebo doprovázející osoba předávají dítě osobně učitelce. Při odchodu dítěte z MŠ si rodič nebo pověřená osoba dítě osobně od učitelky převezme. Předávání dětí je možné pouze rodičům nebo osobě, kterou rodiče písemně pověří (formuláře jsou k dispozici v MŠ). Bez písemného pověření nelze děti jiným osobám, než jsou rodiče předat.
 
Za bezpečnost dětí v MŠ zodpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí od zákonných zástupců do doby jejich předání rodičům nebo jimi pověřeným osobám.
 
V případě absence dítěte jsou zákonní zástupci povinni oznámit škole příčinu jeho nepřítomnosti a také oznámit, kdy do MŠ opět nastoupí.
Zástupce dítěte ohlásí známou nepřítomnost dítěte předem a to osobně nebo telefonicky na číslo 775 734 301. Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví dítě jeho zástupce neprodleně.
 
Do MŠ patří pouze dítě zcela zdravé. Pro děti s příznaky nemoci (kašel, průjem, záněty očí apod.) je běžný režim zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti. Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout do mateřské školy dítě s nachlazením nebo jiným infekčním onemocněním a pedikulozou (veš dětská). U doléčených dětí (kdy rodiče neakceptují upozornění učitelky a trvají na docházce dítěte do MŠ) je vyžadováno vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte.
 
Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče učitelkou telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dětí, změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny apod.
 
Rodiče odpovídají za vhodnost oblečení a obutí dítěte a za vhodnost hraček a věcí, které si dítě do MŠ přináší.
 
Ukončení docházky do MŠ:
 
Ředitelka školy může po předchozím upozornění (písemné oznámení zákonnému zástupci dítěte) rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:
 
a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání nejméně jeden měsíc,
 
b) zákonný zástupce opakovaně narušuje provoz školy a jednání s ním byla bezúspěšná,
 
c) ukončení docházky doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské zařízení,
 
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí školné a úplatu za školní stravování v MŠ ve  stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.
 
 
 
III. Platby v mateřské škole
 
 
Školné:  Výše školného se řídí vnitřním předpisem o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ( viz nástěnka).
Základní výše školného je stanovena na 300,- Kč za měsíc.
Platby za příslušný měsíc budou prováděny do 15. dne příslušného měsíce. Platba je možná v hotovosti u učitelky v MŠ nebo bankovním převodem na číslo účtu 51-6900720297/0100.
Dětem v posledním ročníku MŠ se vzdělávání poskytuje 12 měsíců bezúplatně (tj. dětem, které v daném školním roce v období od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku dovršily 6 let věku, nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a nevyužily celé bezúplatné období 12 měsíců)
Osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče na základě písemné žádosti.
Žádost musí být doložena rozhodnutím sociálního odboru o přiznání sociálního příplatku. Toto jsou rodiče povinni doložit každé čtvrtletí. Na základě takto doložené žádosti ředitelka školy vydá rozhodnutí o zproštění placení školného.
 
Stravování :
Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla v MŠ stravovalo vždy. Celková denní částka za stravu dítěte tří až šestiletého činí 28,- Kč.
Platba stravného se účtuje vždy do 15. v měsíci za uplynulý měsíc. Je bezpodmínečně nutné termín k úhradě dodržet.
Odhlašování stravy je možné nejpozději téhož dne do 7.30 hodin na telefon 775 734 301. Při náhlém onemocnění se vydá oběd první den domů.
V případě neomluvené absence dítěte rodiče stravné hradí v plné výši. Veškeré informace ohledně stravování dětí a placení stravného podává vedoucí školní jídelny paní Ševčíková.
 
 
Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy.
 
IV. Provoz mateřské školy
 
Provoz mateřské školy je od 6,30 do 16,00 hodin.
 
Děti se zpravidla přijímají do 8 hodin, příchody a odchody lze ale po dohodě s rodiči uskutečnit v průběhu celé provozní doby. Důvodem je snaha přiblížit život v MŠ co nejvíce prostředí rodiny, při respektování individuálních biorytmů dětí.
 
Provoz mateřské školy bývá zpravidla
 
a) omezen po domluvě s rodiči a se zřizovatelem v období jarních, podzimních, velikonočních, podzimních, pololetních prázdnin v případě velké absence dětí,
 
b) po schválení zřizovatelem je škola uzavřena v období vánočních prázdnin,
 
c) v období letních prázdnin bývá provoz v mateřské škole zpravidla v prvních dvou týdnech měsíce července, poté je na 6-7 týdnů přerušen.
 
Přerušení provozu v MŠ oznámí ředitelka zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem.
 
Provoz lze také přerušit nebo omezit po schválení zřizovatelem ze závažných důvodů. Za závažné důvody se považují organizační nebo technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.
 
V. Režim dne
 
Tvoří přílohu č.1  školního  řádu a je stanoven pouze orientačně.
V průběhu dne se střídají spontánní a řízené činnosti. Režim dne vychází z vývojových a věkových zvláštností, ze zájmů a potřeb dětí. Ve všech činnostech převládá hra jako dominantní metoda.
Základním kritériem pro uspořádání režimu dne je zajišťování správné životosprávy. Jsou to intervaly mezi jídly, dostatečný pohyb venku a potřebný odpočinek. Je dodržován samoobslužný pitný režim. K zajištění zdravého tělesného rozvoje se zařazují tělovýchovné chvilky.
 
 
VI. Oblečení a hygienické potřeby dětí
 
Děti potřebují pro pobyt v MŠ bačkory (ne pantofle), vhodné oblečení, které umožní volnost pohybu ve třídě, při hrách na zahradě a na vycházkách do přírody. Děti by měli být vybaveny do deště a chladného počasí (holínky a pláštěnka), pyžamem a kartáčkem s pastou na zuby (v případě zájmu rodičů). Vhodné je i náhradní spodní prádlo.
Rodiče zváží oblečení a především obuv dětí tak, aby se dítě vždy mohlo zúčastnit veškerých aktivit v MŠ.
 
VII. Péče o zdraví bezpečnost dětí
 
Pobyt dětí v uzavřených prostorách MŠ
 • Učitelka má neustále přehled o všech dětech, za které zodpovídá, průběžně kontroluje jejich počet.
 • Učitelka průběžně kontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybují (třída, herna, sociální zařízení, šatna).
 • Učitelka neponechává děti ve výše uvedených prostorách bez dozoru.
 • Při přesunech dětí na zájmové a jiné aktivity děti vždy doprovází učitelka nebo pověřená osoba.
 
Pobyt venku je realizován
pobytem na školní zahradě 
vycházkami
turistickými výlety
 
Pobyt dětí na školní zahradě
 • Učitelka věnuje trvale pozornost dětem.
 • Učitelka má v každém okamžiku přehled o všech dětech, průběžně kontroluje počet dětí, při velkém rozptylu dětí zajistí učitelky bezpečnost dětí ze dvou různých míst .
 • Učitelka zajišťuje bezpečnost dětí při hrách na zahradním nářadí.
 • Koupání dětí v bazénu v letním období je vždy organizováno učitelkou.
 • V době mimo koupání se děti nesmí pohybovat v bezprostřední blízkosti bazénu, a to ani tehdy, není-li napuštěn.


 
Pobyt mimo areál mateřské školy
 • Na vycházky a výlety mimo území mateřské školy chodí se skupinou dětí dvě učitelky, pokud je počet dětí vyšší než 20.
 • Při vycházce chodí vždy jedna učitelka na začátku zástupu a druhá učitelka na konci zástupu dětí. Při vycházce s jednou učitelkou (max. 20 dětí) učitelka průběžně kontroluje celý zástup dětí.
 • Při přecházení vozovky má přednost přechod se světelnou signalizací, dále označený přechod pro chodce. Na neoznačených místech lze přecházet pouze v případě, že v přiměřené blízkosti není označený přechod pro chodce.
 • Při přecházení po označeném přechodu a na neoznačeném místě používá učitelka dopravní terčík.
 • Při volném pohybu dětí na vhodném místě učitelka kontroluje prostor z hlediska bezpečnosti a trvale předchází možnosti úrazu dětí.
 • Při pobytu dětí mimo areál MŠ učitelka průběžně kontroluje počet dětí a má o dětech stálý přehled.
 • Při příchodu dětí z pobytu venku neponechává učitelka děti bez dozoru v šatně.
 
 
Při náhlém onemocnění dítěte či jeho úrazu jsou rodiče okamžitě telefonicky informováni. Při výskytu infekčních onemocněních škola postupuje podle pokynů hygienické služby. Učitelky vedou třídní dokumentaci, záznamy o zdravotním stavu dětí v  průběhu dne v případě zjištění odchylky od běžného stavu dětí.
 
Prevence sociálně patologických jevů
 
Základním prvkem ochrany před nežádoucími jevy je výchova dětí ke zdravému způsobu života již od útlého věku a vytváření sociálních kompetencí dítěte, kdy si na základě prožitkového učení osvojí schopnost rozhodovat se, nést odpovědnost za svou volbu a poznávat její důsledky. Schopnost rozhodovat se, je předpokladem odpovědného jednání a odpovědné jednání je základní ochranný mechanismus.
 
 
VIII. Práva rodičů a dětí
 
Rodiče mají právo:
 
 • Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 • Po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě.
 • Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy.
 • Přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy.
 • Zapojit se do práce školy a předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů                                    a dětí.
 • Projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.
 • Požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ.
  Dítě má právo:
 
 • Aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).
 • Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).
 • Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i  projevovat lásku).
 • Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí).
 • Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).
(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)
 
                                            IX. Podmínky zacházení s majetkem školy
 
Po dobu vzdělávání při pobytu v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s hračkami, učebními pomůckami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.
Pokud se zákonní zástupci dítěte po převzetí dítěte od pedagogického pracovníka zdržují s dětmi v areálu školní zahrady, jsou povinni zajistit, aby se děti chovaly tak, aby majetek školy na zahradě neničily a nepoškozovaly a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásily tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.
 
 
                                             X. Závěrečné ustanovení
 
Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte i zaměstnance školy.
 
 
Maminky, tatínkové,
 
v zájmu zdravé a jednotné výchovy Vašeho dítěte věnujte, prosím, patřičnou pozornost veškerým informacím na nástěnkách v šatně a na chodbě.
Využívejte možnosti individuálních rozvorů s učitelkami o Vašem dítěti, navštěvujte společně pravidelná setkání i veškeré společné akce Vašich dětí ve škole i mimo ni  a spolupracujte s pedagogickými pracovnicemi naší školy. To vše bude přispívat ke spokojenosti a radosti Vašeho dítěte v MŠ a v neposlední řadě i ke spokojenosti Vaší.
 
Celý pracovní kolektiv MŠ „ Veselá mašinka“ ve Zdětíně se těší na dobrou spolupráci s Vámi.
 

Ve Zdětíně, 31.8.2012